Usługi

AFC specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie rachunkowości, kadr i płac.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • opracowanie zakładowego planu kont,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień dla Zarządu pomocnych w zarządzaniu jednostką.
Odrębnie podpisywana umowa pozwala na podjęcie współpracy z Klientem w zakresie szeroko pojętej polityki kadrowej i obsługi ZUS. Powyższa usługa obejmuje przede wszystkim: 
 • obsługa płacowa:
  • rozliczanie Klienta z ZUS, 
  • rozliczanie Klienta wobec Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od wynagrodzeń PIT-4, 
  • sporządzanie i przekazanie deklaracji oraz raportów do ZUS i US, 
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych, 
  • sporządzanie list płac, dokumentacji zasiłkowej, rentowej, emerytalnej, 
  • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców,
  • reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z ZUS,
 • obsługa kadrowa:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracownika,
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne),
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON:
 • rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.